Ważne – Komunikat Ministerstwa Finansów sprawie aktualizacji aplikacji JPK 2.0 w wersji 1.0.2.6.

Ważne – Komunikat Ministerstwa Finansów sprawie aktualizacji aplikacji JPK 2.0 w wersji 1.0.2.6.

Księgowe!

Po aktualizacji aplikacji JPK 2.0 plik może się wyświetlać jako błędny, gdyż jest założony walidator na polskie nipy, w związku z powyższym pozostałe nipy (zagraniczne) będą wykazywane jako błędne.

Komunikat Ministerstwa Finansów

TERMINARZ – ORGANIZER

20170625_200949

Dla wszystkich osób lubiących mieć wszystko zorganizowane.

Cieżko jest znaleźć organizer idealnie dopasowany dla siebie.

Zawsze czegoś brakuje, lub jest coś czego nie potrzebujemy.

Dlatego poniżej przykładowe strony organizera za darmo 🙂

Plan Dnia

PLAN DNIA

Plan Tygodnia

PLAN TYGODNIA

Plan miesiąca

PLAN MIESIĄCA

Notes

NOTES

Plan blogowy

 

 

 

Linki przydatne w księgowości i kadrach

Przydatne serwisy informacyjne dla przedsiębiorcy

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG

Potwierdzenie numeru VAT VIES

Baza internetowa REGON

Główny Urząd Statystyczny GUS

Ministerstwo Finansów MF

Portal Podatkowy PP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO

Państwowa Inspekcja Pracy PIP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów KPRM

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MPIPS

 

Formularze:

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze

Akty prawne

http://isap.sejm.gov.pl/

http://dziennikustaw.gov.pl/

ZUS

http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-na-ubezpieczenia

Portal Podatkowo-księgowy

http://www.gofin.pl/

http://www.gofin.pl/bilans/

http://www.gofin.pl/podatki/

http://www.gofin.pl/pit/

http://www.gofin.pl/prawo-pracy/

http://www.gofin.pl/prawnik-radzi/

http://www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/

http://www.gofin.pl/rachunkowosc/

Pomocniki księgowego

http://www.asystent.gofin.pl/

http://www.druki.gofin.pl/

http://www.forum.gofin.pl/

http://www.interpretacje.gofin.pl/

http://www.kalkulatory.gofin.pl/

http://www.newslettery.gofin.pl/

http://www.orzecznictwo.gofin.pl/

http://www.przepisy.gofin.pl/

http://www.przewodnikkadrowego.gofin.pl/

http://www.przewodnikksiegowego.gofin.pl/

http://www.pytaniaczytelnikow.gofin.pl/

http://www.terminy.gofin.pl/

http://www.wideopomocniki.gofin.pl/

http://www.wskazniki.gofin.pl/

http://www.wszystkodlaksiegowych.pl/

Inne serwisy specjalistyczne

http://www.autowfirmie.pl/

http://www.czaspracy.pl/

http://www.emeryturyirenty.pl/

http://www.kalkulatorypodatkowe.pl/

http://www.kasafiskalna.pl/

http://www.kodekscywilny.pl/

http://www.kodekspracy.pl/

http://www.kodeksspolek.pl/

http://www.leasingfinansowy.pl/

http://www.leasingoperacyjny.pl/

http://www.odliczeniavat.pl/

http://www.ordynacjapodatkowa.pl/

http://www.plankont.pl/

http://www.podatekakcyzowy.pl/

http://www.podatekdochodowy.pl/

http://www.podatekodnieruchomosci.pl/

http://www.podatekpcc.pl/

http://www.podatekvat.pl/

http://www.podatkilokalne.pl/

http://www.poradnikksiegowego.pl/

http://www.poradypodatkowe.pl/

http://www.prawnikrodzinny.pl/

http://www.przepisyprawne.pl/

http://www.rozliczeniapodatkowe.pl/

http://www.rozliczeniedelegacji.pl/

http://www.rozliczeniewynagrodzenia.pl/

http://www.serwisbudzetowy.pl/

http://www.skladkazus.pl/

http://www.srodkitrwale.pl/

http://www.stawkivat.pl/

http://www.umowycywilnoprawne.pl/

http://www.umowyoprace.pl/

http://www.urlopypracownicze.pl/

http://www.urlopywychowawcze.pl/

http://www.vademecumbhp.pl/

http://www.vademecumkadrowego.pl/

http://www.vademecumksiegowego.pl/

http://www.vademecumpodatnika.pl/

http://www.zakladamyfirme.pl/

http://www.zasilekchorobowy.pl/

http://www.zasilekmacierzynski.pl/

http://www.zasilki.pl/

http://www.zfss.pl/

 

 

 

 

Odliczenia od podatku

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od podatku

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
1. Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy)

Uwaga: Ze względu na szczegółowe warunki korzystania z ulgi, przy jej stosowaniu w rozliczeniu rocznym za 2017 r. należy kierować się treścią art. 27f ustawy

za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy, kwota odliczenia wynosi:

92,67 zł – na pierwsze dziecko,
92,67 zł – na drugie dziecko,
166,67 zł – na trzecie dziecko,
225 zł – na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

kwota maksymalnego odliczenia za 2017 r. wynosi:

1.112,04 zł – na pierwsze dziecko,
1.112,04 zł – na drugie dziecko,
2.000,04 zł – na trzecie dziecko,
2.700 zł – na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
2. Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy) kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)
3. W ramach tzw. praw nabytych – ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… – Dz. U. nr 134, poz. 1509; ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956)

Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy.

30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z formularzem PIT/D)
4. W ramach tzw. praw nabytych – ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… – Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r.

składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych
5. Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 45c ustawy)

Uwaga: Przekazania kwoty nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe.

kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

  zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

Podatek dochodowy od osób prawnych

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
1. W ramach tzw. praw nabytych – ulga z tytułu wytworzenia biokomponentów (art. 11 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie (…) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych… – Dz. U. nr 226, poz. 1478; ost. zm. w Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed dniem 1 maja 2011 r. nabyli prawo do odliczenia, mogą nieodliczoną do dnia 30 kwietnia 2011 r. kwotę odliczyć w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2011 r.

19% nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o tej samej wartości opałowej, jednak nie więcej niż 19% nadwyżki wartości wytworzonych biokomponentów nad wartością wytworzonych paliw ciekłych, obliczonych według średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2011 r., o takiej samej wartości opałowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

Odliczenia od dochodu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od dochodu

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
1. Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:  

cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy
wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł
2. Darowizny przekazane na:  
  rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)
kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub rownoważonej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3. Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

Uwaga: Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej. Tak wynika z art. 26 ust. 6h ustawy.

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł
4. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776); w 2017 r. limit wpłat na IKZE wynosi 5.115,60 zł
5. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 26e-26g ustawy) część kosztów uzyskania przychodów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych (30-50%) ustalona zgodnie z art. 26e ustawy
6. W ramach tzw. praw nabytych – ulga na nabycie nowych technologii (art. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
– Dz. U. poz. 1767)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia, zachowują je po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.

do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.
7. W ramach tzw. praw nabytych – ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… – Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2017 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),

2) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017 (Mon. Pol. poz. 1160),

3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (Mon. Pol. poz. 1245).

Podatek dochodowy od osób prawnych

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
1. Darowizny przeznaczone na:  
  rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu
  cele kultu religijnego (art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a i b nie może przekroczyć w 2017 r. kwoty stanowiącej 10% dochodu.

2. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 18d – 18e ustawy) część kosztów uzyskania przychodów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych (30-50%) ustalona zgodnie z art. 18d ustawy
3. W ramach tzw. praw nabytych – ulga na nabycie nowych technologii (art. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności – Dz. U. poz. 1767)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia, zachowują je po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.

do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.
4. Ulga z tytułu umorzonych kredytów (pożyczek), o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy w bankach – 20% kwoty umorzonych kredytów (pożyczek)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

Mały podatnik PIT

Mały podatnik PIT

Rok Mały podatnik
2016 1’200’000 € 5’092’000 PLN
2017 1’200’000 € 5’157’000 PLN

Mały podatnik – czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo przychodu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą korzystać z tzw. kredytu podatkowego w związku z rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie.

Limit dotyczy wszystkich przychodów, nie tylko przychodów z działalności gospodarczej.

Limit jest identyczny, jak dla podatku PIT.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, z późn. zm.): „Art.5a Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł;

Program MdM Mieszkanie dla młodych

Program MdM Mieszkanie dla młodych – średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Mieszkania o wartości transakcyjnej nie wyższej niż wskazana po wyliczeniu na podstawie wskaźnika uczestniczyć będą w programie dopłat rządowych Mieszkanie dla Młodych. Dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu, wartość maksymalna mieszkania wyliczona na podstawie wskaźnika powinna stanowić zaporową cenę w trakcie negocjacji z deweloperem lub w trakcie poszukiwania ofert rynkowych. Jej przekroczenie uniemożliwia korzystanie z programu MdM.

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w miastach wojewódzkich
– wartości obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
(przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%).
Miejscowość Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)
Białystok 4 458,85 zł 20 267,50 zł
Bydgoszcz i Toruń 4 546,85 zł 20 667,50 zł
Gdańsk 5 234,35 zł 23 792,50 zł
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 052,40 zł 18 420,00 zł
Katowice 4 773,45 zł 21 697,50 zł
Kielce 4 691,21 zł 21 323,70 zł
Kraków 5 112,80 zł 23 240,00 zł
Lublin 4 620,83 zł 21 003,80 zł
Łódź 4 515,50 zł 20 525,00 zł
Olsztyn 5 465,35 zł 24 842,50 zł
Opole 3 901,15 zł 17 732,50 zł
Poznań 5 924,60 zł 26 930,00 zł
Rzeszów 4 049,65 zł 18 407,50 zł
Szczecin 4 516,60 zł 20 530,00 zł
Warszawa 6 588,32 zł 29 946,90 zł
Wrocław 5 181,00 zł 23 550,00 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl, Michał Kisiel

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w gminach sąsiadujących z miastami będącymi siedzibami wojewody lub sejmiku województwa
– wartości obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
(przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%).
Gminy Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)
gminy sąsiadujące z Białymstokiem 4 166,53 zł 18 938,75 zł
gminy sąsiadujące z Bydgoszczą i Toruniem 4 137,65 zł 18 807,50 zł
gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4 889,50 zł 22 225,00 zł
gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. i Zieloną Górą 3 838,45 zł 17 447,50 zł
gminy sąsiadujące z Katowicami 4 395,33 zł 19 978,75 zł
gminy sąsiadujące z Kielcami 3 955,54 zł 17 979,70 zł
gminy sąsiadujące z Krakowem 4 694,80 zł 21 340,00 zł
gminy sąsiadujące z Lublinem 4 291,97 zł 19 509,00 zł
gminy sąsiadujące z Łodzią 4 096,13 zł 18 618,75 zł
gminy sąsiadujące z Olsztynem 4 133,58 zł 18 789,00 zł
gminy sąsiadujące z Opolem 3 714,15 zł 16 882,50 zł
gminy sąsiadujące z Poznaniem 5 043,72 zł 22 926,00 zł
gminy sąsiadujące z Rzeszowem 3 809,85 zł 17 317,50 zł
gminy sąsiadujące z Warszawą 4 634,80 zł 21 067,25 zł
gminy sąsiadujące z Wrocławiem 4 612,03 zł 20 963,75 zł
gminy sąsiadujące ze Szczecinem 4 215,75 zł 19 162,50 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl, Michał Kisiel

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w pozostałych gminach
– wartości obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
(przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%).
Gminy w województwach Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)
dolnośląskie 4 043,05 zł 18 377,50 zł
kujawsko-pomorskie 3 728,45 zł 16 947,50 zł
lubelskie 3 963,12 zł 18 014,20 zł
lubuskie 3 624,50 zł 16 475,00 zł
łódzkie 3 676,75 zł 16 712,50 zł
małopolskie 4 276,80 zł 19 440,00 zł
mazowieckie 3 862,33 zł 17 556,05 zł
opolskie 3 527,15 zł 16 032,50 zł
podkarpackie 3 570,05 zł 16 227,50 zł
podlaskie 3 874,20 zł 17 610,00 zł
pomorskie 4 544,65 zł 20 657,50 zł
śląskie 4 017,20 zł 18 260,00 zł
świętokrzyskie 3 296,28 zł 14 983,10 zł
warmińsko-mazurskie 3 444,65 zł 15 657,50 zł
wielkopolskie 4 203,10 zł 19 105,00 zł
zachodniopomorskie 3 914,90 zł 17 795,00 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl, Michał Kisiel

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
    (Dz.U. 2013 poz. 1304)

Ulga budowlana – zwrot VAT

Ulga budowlana – zwrot VAT

Uwaga !

  • jak korzystać z ulgi budowlanej w 2014 i 2015 roku?
  • jakie są najnowsze limity zwrotu VAT za materiały budowlane?
  • zakup jakich materiałów uprawnia do ubiegania się o zwrot VAT?
Wniosek złożony w II kwartale 2017
Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.000 zł = 280.000 zł * 12,195 % = 34.146,00 zł 30m2 * 4.000 zł =120.000 zł* 12,195 % = 14.634,00 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2015 na FV:
22% VAT 4.000 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
23% VAT 4.000 zł 65,22 % 34.146 zł 14.634 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.000 zł = 280.000 zł * 9,959 % = 27.885,20 zł 30m2 * 4.000 zł =120.000 zł * 9,959 % = 11.950,80 zł
22% VAT 4.000 zł 55,23 % 27.885 zł 11.951 zł
23% VAT 4.000 zł 55,23 % 27.885 11.951

 

Wniosek złożony w I kwartale 2017
Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 12,195 % = 33.813,08 zł 30m2 * 3.961 zł =118.830 zł* 12,195 % = 14.491,32 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2016 na FV:
22% VAT 3.961 zł 68,18 % łącznie limit

w I kw. 2016

33.813 zł

łącznie limit

w I kw. 2016
14.491 zł

23% VAT 65,22 %

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 9,959 % = 27.613,32 zł 30m2 * 3.961 zł = 118.830 zł * 9,959 % = 11.834,28 zł
22% VAT 3.961 zł 55,23 % łącznie limit

w I kw. 2016
27.613 zł

łącznie limit

w I kw. 2016
11.834 zł

23% VAT

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468): Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304)

 

Raje podatkowe – osoby prawne (CIT)

Raje podatkowe – osoby prawne (CIT)

Obowiązuje od 23.05.2017 r.

Kraje szkodliwej konkurencji podatkowej
Księstwo Andory
Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Antigua i Barbuda
Sint-Maarten/Curacao – Terytorium Królestwa Niderlandów
Królestwo Bahrajnu
Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
Wspólnota Dominiki
Grenada
Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Republika Liberii
Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Republika Malediwów
Republika Wysp Marshalla
Republika Mauritiusu
Księstwo Monako
Republika Nauru
Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
Republika Panamy
Niezależne Państwo Samoa
Republika Seszeli
Saint Lucia
Saint Vincent i Grenadyny
Królestwo Tonga
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
Republika Vanuatu.

Transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową powodują obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017 poz. 997)