Kody tytułów ubezpieczeń

Kody ubezpieczeń stanowią podstawę zgłoszeń w ZUS. Na podstawie kodów ubezpieczeniowych organ identyfikuje ubezpieczonego lub płatnika składek oraz klasyfikuje w ramach grup składkowych. Wybór prawidłowego kodu ubezpieczeniowego obciąża podlegającego ubezpieczeniu lub płatnika, stąd też tak istotna jest znajomość oraz posługiwanie się kodami ZUS przy rejestracji oraz zmianach tytułów ubezpieczeń w ZUS.

Kody tytułów ubezpieczeń

Aktualnie obowiązujące kody ubezpieczeniowe
(z uwzględnieniem zmian z 1 marca 2017 r.)

Sprawdź kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych:

 1. Kod tytułu ubezpieczenia – podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

1) ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty
2) stopień niepełnosprawności

 1. Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa
 2. Kod pracy w szczególnych warunkach
 1. Kod pracy o szczególnym charakterze
 1. Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. Kod stopnia niepełnosprawności
 3. Kod rodzaju uprawnienia
 1. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego
 2. Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika
 3. Typ identyfikator
 4. Kod świadczenia/przerwy
 5. Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów
 6. Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe
 7. Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego
Kody ubezpieczeniowe Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem
01 10 pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
01 11 pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu
01 12 osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia
01 13 pracownik, za którego płatnik składek skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.
01 20 pracownik młodociany
01 24 były pracownik mianowany lub były urzędnik służby cywilnej, z którym został rozwiązany stosunek pracy, pobierający świadczenie pieniężne za okres po ustaniu zatrudnienia
01 25 pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 1, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72” albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 987/2009”
01 26 racownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009
02 00 osoba wykonująca pracę nakładczą
02 13 osoba wykonująca pracę nakładczą, za którą płatnik składek skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.
03 10 członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
03 20 osoba wykonująca pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędąca jej członkiem i wynagradzana według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydat na członka spółdzielni
04 11 osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług
04 17 osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu
04 21 osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług
04 24 osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu
04 26 osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009
04 28 osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009
04 30 osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
04 31 osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę
05 10 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
05 11 osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność
05 12 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
05 13 osoba niepełnosprawna, która po raz pierwszy podjęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i skorzystała z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.
05 20 twórca
05 21 artysta
05 40 osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu
05 43 wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
05 44 osoba prowadząca pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu
05 45 osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu
05 70 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia
05 72 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia
05 80 osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego
05 81 osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego
06 10 poseł lub senator pobierający uposażenie
07 10 stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu ubezpieczeniomspołecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu
07 20 stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniom społecznym
08 00 osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
09 10 osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, osoba pobierająca świadczenie integracyjne
09 11 osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium
09 20 osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy lub inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący oraz osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych
09 40 osoba zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne
09 41 osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
10 10 duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru
10 11 duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy oraz od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru, należną za okres do dnia 31 marca 2004 r.
10 12 duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru
10 20 duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, będący członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru
10 50 alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant i juniorysta, podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu
11 10 żołnierz niezawodowy w służbie czynnej
11 11 osoba odbywająca służbę zastępczą
11 12 osoba odbywająca nadterminową zasadniczą służbę wojskową
11 13 osoba odbywająca okresową służbę wojskową
11 14 funkcjonariusz w służbie kandydackiej oraz kandydat na żołnierza zawodowego
11 20 żołnierz zawodowy
11 30 funkcjonariusz Policji
11 31 funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
11 32 funkcjonariusz Straży Granicznej
11 33 funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej
11 34 funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej
11 35 funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Biura Ochrony Rządu
11 40 funkcjonariusz Służby Więziennej
11 50 osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie
11 51 osoba pobierająca uposażenie rodzinne
11 52 osoba pobierająca uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężne o takim samym charakterze
11 53 żołnierz lub funkcjonariusz, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku ze zwolnieniem ze służby lub utratą prawa do emerytury bądź renty
12 11 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym
12 50 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniomemerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność
12 60 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca
12 70 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą
12 80 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna
12 90 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznieubezpieczeniu emerytalnemu
12 40 osoba pobierająca zasiłek macierzyński
13 10 osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracypobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu innego niż kolejowy
13 20 osoba pobierająca zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia
13 21 osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu kolejowego
13 22 osoba pobierająca świadczenie socjalne w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
14 22 świadczeniobiorca, za którego jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek opłacać składki
18 11 student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
18 30 słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
19 00 osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
19 10 osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
20 10 sędzia
20 20 prokurator, ławnik sądowy, aplikant Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
20 30 sędzia lub prokurator, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego
21 10 dziecko lub uczeń niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
21 20 słuchacz zakładu kształcenia nauczycieli niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
22 10 kombatant, za którego składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
22 30 osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu
22 40 członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu
22 41 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu
22 42 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu
24 10 osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub wolontariusz, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25 00 emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę
25 01 emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę
25 10 emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa
25 11 emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa
26 00 osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej
26 01 osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
27 00 osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej
27 01 osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
30 00 osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń
50 00 inny tytuł do ubezpieczeń

 

Kody ubezpieczeniowe Ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty
0 osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
1 osoba, która ma ustalone prawo do emerytury
2 osoba, która ma ustalone prawo do renty

 

Kody ubezpieczeniowe Stopień niepełnosprawności
0 osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek
1 osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
2 osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
3 osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
4 osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku ż ycia

 

 

Kody ubezpieczeniowe Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa
01 małżonek
11 dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka
21 wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka
30 matka
31 ojciec
32 macocha
33 ojczym
40 babka
41 dziadek
50 osoby przysposabiające osoby ubezpieczone
60 inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

 

Kody ubezpieczeniowe Kod pracy w szczególnych warunkach
01 prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu
02 prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych
03 prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze
04 prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy)
05 prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco
06 prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych
07 prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych
08 prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła
09 prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach
10 prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych
11 prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów
12 prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych
13 prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych
14 prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu
15 prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie
16 prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi
17 prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych
18 prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych
19 prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych
20 prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych
21 prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku
22 prace rybaków morskich
23 prace na statkach żeglugi morskiej
24 prace na morskich platformach wiertniczych
25 prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy
26 prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej lub gazu ziemnego
27 prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu ziemnego
28 prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)
29 prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)
30 prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych
31 prace przy ręcznym układaniu na gorąco nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
32 prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem
33 prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór
34 prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową
35 prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0 °C
36 prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych
37 prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym
38 prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym
39 prace przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych
40 prace przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów

 

Kody ubezpieczeniowe Kod pracy o szczególnym charakterze
01 prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor)
02 prace kontrolerów ruchu lotniczego
03 prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska
04 prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich
05 prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów
06 prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra)
07 prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei
08 prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym
09 prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych
10 prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
11 prace operatorów reaktorów jądrowych
12 prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne, oraz dźwignic portowych lub stoczniowych
13 prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego
14 prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego
15 prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu
16 prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną
17 prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem
18 prace członków zespołów ratownictwa medycznego
19 prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego)
20 prace pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), uczestniczących bezpośrednio w akcjach ratowniczych
21 prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.)
22 prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)
23 prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)
24 prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru

 

Kody ubezpieczeniowe Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
01R Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
02R Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
03R Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
04R Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
05R Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06R Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
07R Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
08R Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
09R Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
10R Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
11R Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
12R Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
13R Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
14R prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego
15R Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
16R Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

 

Kody ubezpieczeniowe Kod stopnia niepełnosprawności
0 osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności
1 osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
2 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
3 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
4 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia

 

Kody ubezpieczeniowe Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego
100 ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia
500 zgon osoby ubezpieczonej
600 inna przyczyna wyrejestrowania
700 zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
800 wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

Kody ubezpieczeniowe Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika
111 zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności
115 postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego
117 zgon płatnika składek
210 zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
211 wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy
311 decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego jednostką sektora finansów publicznych
350 wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych
600 inna przyczyna wyrejestrowania

 

Kody ubezpieczeniowe Typ identyfikatora
P PESEL
N NIP
R REGON
1 dowód osobisty
2 paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE

 

 

Kody ubezpieczeniowe Kod świadczenia/przerwy
Przerwa w opłacaniu składek:
111 urlop bezpłatny
121 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy
122 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 Kodeksu pracy
151 okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku
152 okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
Rodzaj świadczenia:
212 zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego
214 zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
215 wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego
216 wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego
Rodzaj świadczenia i przerwy:
311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
312 zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
313 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
314 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
316 wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego
317 wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego
318 wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
321 świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
322 świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego
323 wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego
324 wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego
325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
329 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
331 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy
332 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
335 wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy
336 wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
350 inne świadczenia/przerwy

 

 

Kody ubezpieczeniowe Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów
1 dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
2 dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
3 dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastosowanie kod „4”)
4 dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu
5 dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

 

 

Kody ubezpieczeniowe Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony
2 w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek
3 w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Kody ubezpieczeniowe Kod rodzaju uprawnienia
11 wpis do ewidencji, na listę lub do rejestru
31 koncesja
32 zezwolenie
34 decyzja
40 uprawnienie inne niż wymienione wyżej

 

 

Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego:
1) 01 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego

02-39 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

2) w przypadku:

 1. powiatowych urzędów pracy, za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,
 2. wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,
 3. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, za które opłacane są składki,
 4. banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,
 5. innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłat emerytury lub renty z zagranicy,
 6. instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokonującej wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej oraz przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 7. centrum integracji społecznej za osoby pobierające świadczenie integracyjne,

51 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
52-69 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygująceg

3) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:
51 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
52-89 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
4) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne:
70 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
71-79 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
5) w przypadku deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy, składanych przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:
80 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
81-89 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
6) w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia:
01 – dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
02-39 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
40 – dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
41-49 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
51 – dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
52-69 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
7) w przypadku płatników składek zobowiązanych do sporządzenia i przekazania dokumentów rozliczeniowych za osobę sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
40 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
41-49 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
Numer imiennego raportu miesięcznego powinien być zgodny z numerem deklaracji rozliczeniowej, do której jest dołączony

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2014 poz. 1957),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1444).

Jedna uwaga do wpisu “Kody tytułów ubezpieczeń

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s