Roczne stawki amortyzacji

Roczne stawki amortyzacji

Amortyzacja według poniższych stawek (amortyzacja liniowa) stanowi podstawową metodę rozliczania kosztów użytkowania majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego.

Stawki amortyzacyjne z wykazu mogą być modyfikowane – w zależności od przyjętej metody amortyzacji, w tym również w ramach amortyzacji liniowej podwyższane lub obniżane.

 

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych – aktualne od 1 stycznia 2003

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) to tabela zawierająca wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Obecnie obowiązujące weszły w życie 9 lat temu, 1 stycznia 2003 roku i od tej pory nie były nowelizowane.

Poz. Stawka KŚT Nazwa środków trwałych
01 1,5 11

Budynki mieszkalne

122

Lokale mieszkalne

2,5 10

Budynki niemieszkalne

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

121

Lokale niemieszkalne

4,5 102

Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i podziemnych)

10 103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500m3 – trwale związane z gruntem

109

Domki kempingowe, budynki zastępcze – trwale związane z gruntem

010

Plantacje wikliny

02 2,5 224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

291

Wieże przeciwpożarowe

225

Melioracje podstawowe

226

Melioracje szczegółowe

4,5 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

10 211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

14 202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

20 200

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

03 7 3

Kotły i maszyny energetyczne

14 323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

324

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

326

Silniki powietrzne

343

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

344

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

349

Reaktory jądrowe

04 7 431

431 – 0 filtry (prasy) błotniarki, 431 – 4 cedzidła mechaniczne

450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 – 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)

451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 – 0 piece koksownicze)

454

Piece do wypalania tunelowe

475

Aparaty bębnowe

477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8

10 4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

14 41

Obrabiarki do metali

44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

46

Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)

18 449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

465

Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

469

469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

484

484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego. Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe. Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi.

490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

493

Z rodzaju 493 roboty przemysłowe

20 434

434-01 maszyny do zamykania słoi. Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek.

465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

30 491

Zespoły komputerowe

05 7 506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

507

507-2 i 507-3 krystalizatory, 507-4 komory potne.

548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

583

583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, 583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

10 512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni, 514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe, 514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni. Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy. 514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze.

520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe, 520-2 cyrkulaki, 520-3 szlifierki, 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia, 520-5 kombajny do robót przygotowawczych.

523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego

525

525-31 autoklawy

529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529-81 do produkcji elementów z lastryko, 529-82 do produkcji sztucznego kamienia.

56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

14 50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi

568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)

57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych

59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

18 505

505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

20 506

506-3 odgazowywacze

510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

511

Obudowy zmechanizowane

518

Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518-01 pomiarów magnetycznych, 518-02 pomiarów geologicznych, 518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych, 518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali. Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych. Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników.

579

579-000 dystrybutory, 579-000 dystrybutory, 579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne, 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

581

Maszyny do robót budowlanych

582

582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg

25 501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji, 501-1 porcelanowe młyny kulowe

511

Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych

524

Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

571

571-8 autoklawy do hydrolizy, 571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

581

581-2 wibratory, 581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku

06 4,5 600

Zbiorniki naziemne ceglane

601

Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

623

623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN

641

Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

648

Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

657

Akumulatory hydrauliczne

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

10 6

Urządzenia techniczne

18 61

Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna

641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

662

662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

681

Kontenery

20 629

Telefony komórkowe

669

Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 – zespoły komputerowe)

633

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

634

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

662

662-5 ekrany kinowe

644

644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

664

Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

25 644

644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

07 7 70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

72

Tramwajowy tabor szynowy

73

Pozostały tabor szynowy naziemny

77

Tabor pływający

14 700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

710

710-01 lokomotywy akumulatorowe. 710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik”. 710-10 do 14 wozy kopalniane

770

770-13 kontenerowce

773

773-1010 wodoloty

780

Samoloty

781

Śmigłowce

743

Samochody specjalne

745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

746

Ciągniki

747

Naczepy

748

Przyczepy

76

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)

18 745

Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

783

Balony

788

Inne środki transportu lotniczego

79

Środki transportu pozostałe

20 740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

741

Samochody osobowe

742

Samochody ciężarowe

744

Autobusy i autokary

782

Szybowce

08 10 805

Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

806

Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem

14 803

803-0 do 1 maszyny biurowe, 803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

20 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

25 801

801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych

802

802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii

804

Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

Jedna uwaga do wpisu “Roczne stawki amortyzacji

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s