Sprawozdanie finansowe

Harmonogram prac dotyczących rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Lp. Rodzaj prac Termin wykonania Podstawa prawna
1. Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego IV kwartał 2017 r. – przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości
UWAGA: Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Umowę zawiera kierownik jednostki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w terminie umożliwiającym udział biegłego w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi badana jednostka.
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Na dzień bilansowy art. 26 ustawy o rachunkowości
UWAGA: Inwentaryzację składników aktywów wymienionych w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości można rozpocząć nie wcześniej niż 1 października 2017 r., a zakończyć do 15 stycznia 2018 r.
3. Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów Na dzień inwentaryzacji art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości
4. Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym. Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2016 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2016 r., nie później niż do 26 marca 2018 r. art. 27 i art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości
5. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2018 r. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości
6. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2018 r. art. 18 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości
7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2018 r. art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości
8. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2018 r. art. 45 ust. 1 i art. 52 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości
9. Podpisanie sprawozdania finansowego Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do 31 marca 2018 r. art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
10. Badanie sprawozdania finansowego Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2018 r. art. 53 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości
UWAGA: Ukończenie badania sprawozdania finansowego spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni, tj. nie później niż do 15 czerwca 2018 r. (art. 68 ustawy o rachunkowości).
11. Udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki i rocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegało ono badaniu – także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta:

a) wspólnikom – w spółce z o.o.,
b) akcjonariuszom – w spółce akcyjnej,
c) członkom – w spółdzielni, towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej.

Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego

Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni, tj. do 15 czerwca 2017 r. art. 68 ustawy o rachunkowości
12. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2018 r. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości
13. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność Najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Jeśli np. sprawozdanie za 2016 r. zostanie zatwierdzone 30 czerwca 2017 r., to ostateczne zamknięcie ksiąg powinno nastąpić do 15 lipca 2017 r. art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości
UWAGA: Zamknięcie ksiąg polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących księgi rachunkowe.
14. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do urzędu skarbowego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania. Jeżeli np. sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostanie zatwierdzone 9 maja 2017 r., to należy je złożyć w urzędzie skarbowym do 19 maja 2017 r. art. 27 ust. 2 updop
UWAGA: Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wraz z resztą wymaganych dokumentów do urzędu skarbowego należy wypełnić w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania, bez względu na to, kiedy zostało zatwierdzone (tj. w obowiązującym w ustawie o rachunkowości terminie, czy później). Przepisy podatkowe nie wymagają bowiem składania w urzędzie skarbowym sprawozdań niezatwierdzonych. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej to sprawozdanie. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
15. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych Najpóźniej do 2 maja 2018 r. art. 45 ust. 1 i 5 updof
UWAGA: Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składają roczne sprawozdanie finansowe do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania, czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Na przekazanie sprawozdania finansowego za 2016 r. mają oni czas do 2 maja 2017 r. (dzień 30 kwietnia 2017 r. przypada w niedzielę). Osoby fizyczne składają w urzędzie skarbowym bilans, rachunek zysków i strat, a także informację dodatkową (wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Podatnicy, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu, składają także sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym opinii i raportu biegłego rewidenta.
16. Złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganiami dokumentami W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, nie później niż do 15 lipca 2018 r. art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości
UWAGA: Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2016 r. nie zostanie zatwierdzone do 30 czerwca 2017 r., to należy je złożyć w KRS w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika to z treści art. 69 ust. 2 ww. ustawy. Obowiązek złożenia sprawozdania w KRS dotyczy jednostek gospodarczych zarejestrowanych w tym rejestrze, np.: spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, partnerskich oraz spółdzielni. W KRS należy złożyć następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności (jeśli jednostka na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości była zobowiązana je sporządzać).
17. Złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Jeśli np. sprawozdanie za 2016 r. zostanie zatwierdzone 30 czerwca 2017 r., to należy je złożyć do ogłoszenia w MSiG do 15 lipca 2017 r. art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości
UWAGA: Obowiązkiem publikacji w MSiG są objęte roczne sprawozdania finansowe jednostek niepodlegających wpisowi do KRS (w tym przede wszystkim przedsiębiorstw osób fizycznych oraz spółek cywilnych) zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Do ogłoszenia należy złożyć następujące dokumenty: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s