Linki przydatne w księgowości i kadrach

Przydatne serwisy informacyjne dla przedsiębiorcy

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG

Potwierdzenie numeru VAT VIES

Baza internetowa REGON

Główny Urząd Statystyczny GUS

Ministerstwo Finansów MF

Portal Podatkowy PP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO

Państwowa Inspekcja Pracy PIP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów KPRM

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MPIPS

 

Formularze:

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze

Akty prawne

http://isap.sejm.gov.pl/

http://dziennikustaw.gov.pl/

ZUS

http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-na-ubezpieczenia

Portal Podatkowo-księgowy

http://www.gofin.pl/

http://www.gofin.pl/bilans/

http://www.gofin.pl/podatki/

http://www.gofin.pl/pit/

http://www.gofin.pl/prawo-pracy/

http://www.gofin.pl/prawnik-radzi/

http://www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/

http://www.gofin.pl/rachunkowosc/

Pomocniki księgowego

http://www.asystent.gofin.pl/

http://www.druki.gofin.pl/

http://www.forum.gofin.pl/

http://www.interpretacje.gofin.pl/

http://www.kalkulatory.gofin.pl/

http://www.newslettery.gofin.pl/

http://www.orzecznictwo.gofin.pl/

http://www.przepisy.gofin.pl/

http://www.przewodnikkadrowego.gofin.pl/

http://www.przewodnikksiegowego.gofin.pl/

http://www.pytaniaczytelnikow.gofin.pl/

http://www.terminy.gofin.pl/

http://www.wideopomocniki.gofin.pl/

http://www.wskazniki.gofin.pl/

http://www.wszystkodlaksiegowych.pl/

Inne serwisy specjalistyczne

http://www.autowfirmie.pl/

http://www.czaspracy.pl/

http://www.emeryturyirenty.pl/

http://www.kalkulatorypodatkowe.pl/

http://www.kasafiskalna.pl/

http://www.kodekscywilny.pl/

http://www.kodekspracy.pl/

http://www.kodeksspolek.pl/

http://www.leasingfinansowy.pl/

http://www.leasingoperacyjny.pl/

http://www.odliczeniavat.pl/

http://www.ordynacjapodatkowa.pl/

http://www.plankont.pl/

http://www.podatekakcyzowy.pl/

http://www.podatekdochodowy.pl/

http://www.podatekodnieruchomosci.pl/

http://www.podatekpcc.pl/

http://www.podatekvat.pl/

http://www.podatkilokalne.pl/

http://www.poradnikksiegowego.pl/

http://www.poradypodatkowe.pl/

http://www.prawnikrodzinny.pl/

http://www.przepisyprawne.pl/

http://www.rozliczeniapodatkowe.pl/

http://www.rozliczeniedelegacji.pl/

http://www.rozliczeniewynagrodzenia.pl/

http://www.serwisbudzetowy.pl/

http://www.skladkazus.pl/

http://www.srodkitrwale.pl/

http://www.stawkivat.pl/

http://www.umowycywilnoprawne.pl/

http://www.umowyoprace.pl/

http://www.urlopypracownicze.pl/

http://www.urlopywychowawcze.pl/

http://www.vademecumbhp.pl/

http://www.vademecumkadrowego.pl/

http://www.vademecumksiegowego.pl/

http://www.vademecumpodatnika.pl/

http://www.zakladamyfirme.pl/

http://www.zasilekchorobowy.pl/

http://www.zasilekmacierzynski.pl/

http://www.zasilki.pl/

http://www.zfss.pl/

 

 

 

 

Odliczenia od podatku

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od podatku

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
1. Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy)

Uwaga: Ze względu na szczegółowe warunki korzystania z ulgi, przy jej stosowaniu w rozliczeniu rocznym za 2017 r. należy kierować się treścią art. 27f ustawy

za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy, kwota odliczenia wynosi:

92,67 zł – na pierwsze dziecko,
92,67 zł – na drugie dziecko,
166,67 zł – na trzecie dziecko,
225 zł – na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

kwota maksymalnego odliczenia za 2017 r. wynosi:

1.112,04 zł – na pierwsze dziecko,
1.112,04 zł – na drugie dziecko,
2.000,04 zł – na trzecie dziecko,
2.700 zł – na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
2. Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy) kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)
3. W ramach tzw. praw nabytych – ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… – Dz. U. nr 134, poz. 1509; ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956)

Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy.

30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z formularzem PIT/D)
4. W ramach tzw. praw nabytych – ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… – Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r.

składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych
5. Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 45c ustawy)

Uwaga: Przekazania kwoty nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe.

kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

  zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

Podatek dochodowy od osób prawnych

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
1. W ramach tzw. praw nabytych – ulga z tytułu wytworzenia biokomponentów (art. 11 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie (…) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych… – Dz. U. nr 226, poz. 1478; ost. zm. w Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed dniem 1 maja 2011 r. nabyli prawo do odliczenia, mogą nieodliczoną do dnia 30 kwietnia 2011 r. kwotę odliczyć w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2011 r.

19% nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o tej samej wartości opałowej, jednak nie więcej niż 19% nadwyżki wartości wytworzonych biokomponentów nad wartością wytworzonych paliw ciekłych, obliczonych według średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2011 r., o takiej samej wartości opałowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

Odliczenia od dochodu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od dochodu

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
1. Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:  

cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy
wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł
2. Darowizny przekazane na:  
  rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)
kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub rownoważonej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3. Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

Uwaga: Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej. Tak wynika z art. 26 ust. 6h ustawy.

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł
4. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776); w 2017 r. limit wpłat na IKZE wynosi 5.115,60 zł
5. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 26e-26g ustawy) część kosztów uzyskania przychodów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych (30-50%) ustalona zgodnie z art. 26e ustawy
6. W ramach tzw. praw nabytych – ulga na nabycie nowych technologii (art. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
– Dz. U. poz. 1767)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia, zachowują je po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.

do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.
7. W ramach tzw. praw nabytych – ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… – Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2017 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),

2) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017 (Mon. Pol. poz. 1160),

3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (Mon. Pol. poz. 1245).

Podatek dochodowy od osób prawnych

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia
1. Darowizny przeznaczone na:  
  rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu
  cele kultu religijnego (art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a i b nie może przekroczyć w 2017 r. kwoty stanowiącej 10% dochodu.

2. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 18d – 18e ustawy) część kosztów uzyskania przychodów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych (30-50%) ustalona zgodnie z art. 18d ustawy
3. W ramach tzw. praw nabytych – ulga na nabycie nowych technologii (art. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności – Dz. U. poz. 1767)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia, zachowują je po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.

do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.
4. Ulga z tytułu umorzonych kredytów (pożyczek), o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy w bankach – 20% kwoty umorzonych kredytów (pożyczek)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).