Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku 2017

Kwota wolna od podatku 2017
Kwota dochodu (zł) (podstawa obliczenia podatku) Kwota dochodu
wolna od podatku (zł)
Kwota zmniejszająca wyliczony podatek (zł) Wzór wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek

Od

Do Od Do Od Do  
0,01 6.601,49 Cały dochód zwolniony z podatku – do 6.601,49

Cały wyliczony podatek – do 1188

6.601,50

11.000,49 6.600 3091 1188 556,02

1188 zł – [631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł]

11.000,50

85.528,49 3091

556,02

 

85.528,50

127.000,49 3091 0 556,02 0

556,02 zł – [556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł]

Od 127.000,50

0

0

 

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
 2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

Podstawa prawna

 • Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)

Skala podatkowa

Skala podatkowa PIT – stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2017 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
85’528 zł 18% minus kwota
zmniejszająca podatek
85’528 zł 15.395 zł 04 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85’528 zł

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny przepis określający wysokość zobowiązań podatkowych osób fizycznych. Na jej podstawie określa się, w jakiej wysokości podatek dochodowy zapłaci podatnik od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Wraz ze wzrostem dochodu rośnie stawka podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskując dochody w kwocie 90’000 zł zapłacimy podatek dochodowy wg stawki 32%. Pierwsze 85’528 zł opodatkowane są stawką 18%, a dopiero cała nadwyżka – czyli dochody powyżej 85’528 zł obłożone są stawką 32% podatku dochodowego. Ponadto każda osoba fizyczna wykorzystuje tzw. kwotę wolną od podatku. W praktyce oznacza ją kwota zmniejszenia podatku w I przedziale skali podatkowej, w roku 2010 wynosi ona 556 zł 02 gr.

Cześć dochodów osób fizycznych wyłączona jest spod opodatkowania na takich zasadach,  w szczególności:

 • spadki i darowizny;
 • działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, 19% podatkiem liniowym;
 • przychody ze sprzedaży nieruchomości;
 • odsetki od prywatnie udzielanych pożyczek;
 • dochody z odsetek na kontach osobistych.

Dochodów tych nie uwzględnia się przy obliczaniu stawki podatku.

Poszukując metod zmniejszenia obciążeń podatkowych należy podążać w następujących kierunkach:

 • uzyskiwania dochodów nie objętych ustawą;
 • uzyskiwania przychodów i dochodów zwolnionych z podatku;
 • poszukiwania wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów;
 • odliczania określonych wydatków od dochodu i podatku;
 • uzyskiwania dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany, gdy jest to opłacalne;
 • opodatkowania wspólnie z małżonkiem.

Podstawa prawna

 • Art.27 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.)

Odliczenia CIT

Odliczenia CIT 2007-2015 zestawienie rodzajów i limitów

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit
Darowizny na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego 10% dochodu Razem 10% dochodu
Darowizny na cele kultu religijnego 10% dochodu
W bankach kredyty umorzone w związku z restrukturyzacją 20% takich kredytów
Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła Bez limitu
Nowe technologie 50% wydatków
Odliczenia od podatku
Rodzaj Limit
Podatek uiszczony od dywidendy Całość

Ilość odliczeń od dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych maleje z roku na rok, niemniej jednak zmniejsza się również stawka podatku dochodowego, od 2004 roku jest on ponad połowę niższa, niż w dniu wejścia w życie ustawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.):
Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu
1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, (…)

6) w bankach – 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

7) darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

1a.Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.”

Odsetki podatkowe

Odsetki podatkowe

Dlaczego zmieniają się stawki odsetek za zwłokę od 1 stycznia 2016 roku?

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone 50% Odsetki podwyższone 150% Obowiązują od
8,0 % 4,0 % 12,0 % 01.01.2016

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Podstawa prawna

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 poz. 749 z późn. zm),
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2013 poz. 163),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. 2011 nr 40 poz. 204).

ZUS 2017

Terminy ZUS 2017

Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie Płatność
05.01 DRA za grudzień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za grudzień
10.01 DRA za grudzień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.01 DRA za grudzień pozostałych płatników
31.01 ZUS IWA za rok poprzedni
05.02 DRA za styczeń jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za styczeń
10.02 DRA za styczeń osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.02 DRA za styczeń pozostałych płatników
05.03 DRA za luty jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za luty
10.03 DRA za luty osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.03 DRA za luty pozostałych płatników
05.04 DRA za marzec jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za marzec
10.04 DRA za marzec osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.04 DRA za marzec pozostałych płatników
05.05 DRA za kwiecień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za kwiecień
10.05 DRA za kwiecień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.05 DRA za kwiecień pozostałych płatników
05.06 DRA za maj jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za maj
10.06 DRA za maj osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.06 DRA za maj pozostałych płatników
05.07 DRA za czerwiec jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za czerwiec
10.07 DRA za czerwiec osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.07 DRA za czerwiec pozostałych płatników
05.08 DRA za lipiec jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za lipiec
10.08 DRA za lipiec osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.08 DRA za lipiec pozostałych płatników
05.09 DRA za sierpień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za sierpień
10.09 DRA za sierpień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.09 DRA za sierpień pozostałych płatników
05.10 DRA za wrzesień jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za wrzesień
10.10 DRA za wrzesień osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.10 DRA za wrzesień pozostałych płatników
05.11 DRA za październik jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za październik
10.11 DRA za październik osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.11 DRA za październik pozostałych płatników
05.12 DRA za listopad jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Składki ZUS za listopad
10.12 DRA za listopad osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
15.12 DRA za listopad pozostałych płatników

Formularze niezależne od daty sztywnej

Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie
7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia lub od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej ZUA, ZZA – zgłoszenie ubezpieczonego
ZFA, ZPA – zgłoszenie płatnika
7 dni od daty zaistnienia zmian ZWPA, ZWUA, ZIPA, ZIUA, – zgłoszenie zmian
7 dni od daty uzyskania uprawnień do świadczeń ZCZA, ZCNA – zgłoszenie członka rodziny do świadczeń zdrowotnych

 

INTRASTAT 2017

Terminy INTRASTAT 2017

Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie
10.01 INTRASTAT – Przywóz za grudzień
INTRASTAT – Wywóz za grudzień
10.02 INTRASTAT – Przywóz za styczeń
INTRASTAT – Wywóz za styczeń
10.03 INTRASTAT – Przywóz za luty
INTRASTAT – Wywóz za luty
10.04 INTRASTAT – Przywóz za marzec
INTRASTAT – Wywóz za marzec
10.05 INTRASTAT – Przywóz za kwiecień
INTRASTAT – Wywóz za kwiecień
10.06 INTRASTAT – Przywóz za maj
INTRASTAT – Wywóz za maj
10.07 INTRASTAT – Przywóz za czerwiec
INTRASTAT – Wywóz za czerwiec
10.08 INTRASTAT – Przywóz za lipiec
INTRASTAT – Wywóz za lipiec
10.09 INTRASTAT – Przywóz za sierpień
INTRASTAT – Wywóz za sierpień
10.10 INTRASTAT – Przywóz za wrzesień
INTRASTAT – Wywóz za wrzesień
10.11 INTRASTAT – Przywóz za październik
INTRASTAT – Wywóz za październik
10.12 INTRASTAT – Przywóz za listopad
INTRASTAT – Wywóz za listopad

 

VAT 2017

Terminy VAT 2017

Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie Płatność
20.01 VAT- za I kwartał (usługi elektroniczne)
25.01 VAT-7 za grudzień Podatek VAT
VAT-8 za grudzień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za grudzień Taxi ryczałt
VAT-7K za IV kwartał
VAT-UE za grudzień
31.01 VAT-11 za grudzień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.02 VAT-7 za styczeń Podatek VAT
VAT-8 za styczeń (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za styczeń Taxi ryczałt
VAT-UE za styczeń
28.02 lub 29.02 VAT-11 za styczeń (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.03 VAT-7 za luty Podatek VAT
VAT-8 za luty (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za luty Taxi ryczałt
VAT-UE za luty
31.03 VAT-11 za luty (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.04 VAT-7 za marzec Podatek VAT
VAT-8 za marzec (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za marzec Taxi ryczałt
VAT-7K za I kwartał
VAT-UE za marzec
30.04 VAT-11 za marzec (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.05 VAT-7 za kwiecień Podatek VAT
VAT-8 za kwiecień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za kwiecień Taxi ryczałt
VAT-UE za kwiecień
31.05 VAT-11 za kwiecień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.06 VAT-7 za maj Podatek VAT
VAT-8 za maj (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za maj Taxi ryczałt
VAT-UE za maj
30.06 VAT-11 za maj (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.07 VAT-7 za czerwiec Podatek VAT
VAT-8 za czerwiec (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za czerwiec Taxi ryczałt
VAT-7K za II kwartał
VAT-UE za czerwiec
31.07 VAT-11 za czerwiec (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.08 VAT-7 za lipiec Podatek VAT
VAT-8 za lipiec (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za lipiec Taxi ryczałt
VAT-UE za lipiec
31.08 VAT-11 za lipiec (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.09 VAT-7 za sierpień Podatek VAT
VAT-8 za sierpień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za sierpień Taxi ryczałt
VAT-UE za sierpień
30.09 VAT-11 za sierpień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.10 VAT-7 za wrzesień Podatek VAT
VAT-8 za wrzesień (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za wrzesień Taxi ryczałt
VAT-7K za III kwartał
VAT-UE za wrzesień
31.10 VAT-11 za wrzesień (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.11 VAT-7 za październik Podatek VAT
VAT-8 za październik (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za październik Taxi ryczałt
VAT-UE za październik
30.11 VAT-11 za październik (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT
25.12 VAT-7 za listopad Podatek VAT
VAT-8 za listopad (tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia)
VAT-12 za listopad Taxi ryczałt
VAT-UE za listopad
31.12 VAT-11 za listopad (wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu Podatek VAT

Formularze niezależne od daty sztywnej

Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie Płatność
Przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT-R Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT
Przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży niezwolnionej VAT-R Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT dla dotychczas zwolnionych podmiotowo
Przed dniem utraty prawa do zwolnienia
Przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia
Zmiana zakresu zgłoszenia VAT-UE VAT-R/UE Przed dokonaniem pierwszej nie zgłoszonej czynności
Przed dniem pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia czy wewnątrzwspólnotowej dostawy VAT-R/UE Rejestracja dla potrzeb obrotu wewnątrzeuropejskiego (NIP VAT-UE) oraz zgłoszenie zamiaru dokonywania czynności
Niezwłocznie po zaprzestaniu VAT-Z Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych
15 dni od zaprzestania wewnątrzwspólnotowego nabycia czy wewnątrzwspólnotowej dostawy VAT-R/UE Zgłoszenie zaprzestania wykonywania tych czynności.
7 dni od sporządzenia spisu z natury przy likwidacji Zawiadomienie urzędu skarbowego o spisie, jego wartości i kwocie podatku należnego
Do końca kwartału poprzedzającego okres stosowania kwartalnego rozliczenia VAT Zawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnej metody rozliczeń VAT
Do końca miesiąca poprzedzającego okres stosowania zasad dla małego podatnika (metoda kasowa rozliczeń) Zawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody kasowej rozliczeń
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego VAT-9 Deklaracja VAT w sytuacji, gdy podatnik nie jest zobowiązany do składani deklaracji okresowych
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego VAT-10 Deklaracja VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-23 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
Ustanowienie przedstawiciela podatkowego Niezwłocznie – dotyczy podmiotów zagranicznych
Wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku Wraz z deklaracja VAT-7 lub VAT-7K
Przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym stosowany będzie ryczałt Pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu taxi
Przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystawiane będą faktury VAT-marża Pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zasad opodatkowania – pośrednika opodatkowanego
Przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia Rezygnacja ze zwolnienia w zakresie złota inwestycyjnego
Przed rozpoczęciem pierwszej czynności
Przed rozpoczęciem pierwszej czynności Zawiadomienie na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu VAT podróżnym oraz złożenie kaucji
Przed dokonaniem dostawy Zawiadomienie biura wymiany informacji o VAT o zamiarze skorzystania z procedury trójstronnej
Przed dokonaniem czynności opodatkowanych na zasadach szczególnych VAT-21 Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodaktowania
30 dni od zwrotu darowizny Informacja o dokonaniu zwrotu darowizny przez organizację pożytku publicznego

Kalendarium CIT 2017

Kalendarium CIT 2017

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych. Kalendarium CIT 2017 zobaczysz poniżej:

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana dalej „ustawą”.

Rodzaj zobowiązania oraz
typ formularza
Termin wykonania
Podatnik lub płatnik
Treść obowiązku – podstawa prawna
Zaliczki i wpłaty w trakcie roku podatkowego
Zaliczki miesięczne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Do końca 2011 r. zaliczka za ostatni miesiąc uiszczana była w terminie do dnia 20 ostatniego miesiąca roku podatkowego.

W roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2011 r.  podatnicy stosują nowe zasady wpłat ostatniej zaliczki, które polegają na przesunięciu terminu jej wpłaty na okres do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 25 ust. 1a ustawy). Podatnicy mogą być zwolnieni z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki, jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty, tj. do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, dokonają rocznego rozliczenia podatku w wyniku złożenia zeznania na formularzu CIT-8.

Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w tym podatkowa grupa kapitałowa, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, któreosiągają na terytorium RP).

W imieniu podatkowej grupy kapitałowej zaliczki oblicza i wpłaca spółka ją reprezentująca, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy.

Wpłata zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy).

Od 2012 r. sposób ustalania i wpłaty ostatniej zaliczki oparty jest na zasadach rachunku narastającego, tj. na podstawie rzeczywistych wyników za okres od początku do ostatniego dnia roku podatkowego. 

Zaliczki kwartalne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Do końca 2011 r. zaliczka za ostatni kwartał uiszczana była w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni w terminie do dnia 20 ostatniego miesiąca roku podatkowego.

W roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2011 r. podatnicy stosują nowe zasady wpłat ostatniej zaliczki, które polegają na przesunięciu terminu jej wpłaty na okres do 20. dnia pierwszego miesiąca  następnego roku podatkowego (art. 25 ust. 1c ustawy). Podatnicy mogą być zwolnieni z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki, jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty, tj. do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, dokonają rocznego rozliczenia podatku w wyniku złożenia zeznania na formularzu CIT-8.

 

 

Mali podatnicy oraz w pierwszym roku podatkowym podatnicy rozpoczynający działalność, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1d ustawy Wpłata zaliczki kwartalnej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały (art. 25 ust. 1b ustawy).

Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek (art. 25 ust. 1e i 2 ustawy)

Zaliczki miesięczne lub kwartalne Możliwość wpłaty zaliczek miesięcznych lub kwartalnych począwszy od dnia 20 października każdego roku – przez podatników prowadzących działalność pozarolniczą i rolniczą. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co najmniej 50%. Wpłata zaliczki w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1-1c i 2a ustawy).
Zaliczki w uproszczonej formie Wpłaty miesięcznych zaliczek w terminach do dnia 20 miesiąca za miesiąc poprzedni, w wysokości 1/12 podatku należnego (lub przypadającego proporcjonalnie na miesiąc, jeżeli rok podatkowy trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy) wykazanego w zeznaniu, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego mogą wpłacać zaliczki miesięczne w ww. wysokości podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Podatnicy, którzy w terminie wpłaty pierwszej zaliczki zawiadomili urząd skarbowy o wyborze uproszczonej formy wpłat zaliczek, z wyłączeniem podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym. Według zasad określonych w art. 25 ust. 6-10 ustawy.
Jednorazowe wpłaty podatku Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku, jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, wydatkowali dochód na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy. Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, którzy uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na te cele i dochód ten wydatkowali na inne cele. Obowiązek wpłaty podatku zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy.
Odsetki „amortyzacyjne” Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął roczny okres używania składników majątku podlegających amortyzacji. Podatnicy amortyzujący składniki majątku. Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy.
Zryczałtowany podatek dochodowy
CIT-6R roczna deklaracja.
CIT-6AR roczna deklaracja.
CIT-7 informacja.

Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Obowiązek przekazania podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek, lub w którym powstał dochód.

Deklaracje CIT-6R i CIT-6AR – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

CIT- 7 – do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Płatnik, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, dokonujący wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy.
W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, płatnikiem jest spółka przejmująca lub nowo zawiązana przy podziale spółek kapitałowych.

W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązana jest do wpłaty zryczałtowanego podatku (art. 25a ustawy).

Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego (art. 25a oraz art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy).

Złożenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznych deklaracji CIT-6R i CIT-6AR (art. 26a ustawy).

Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o pobranym podatku dochodowym (art. 26 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy).
W 2015 r. w zakresie poboru podatku, w odniesieniu do wypłat należności z tytułu dywidend i niektórych innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, osiągniętych z papierów wartościowych, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo rachunkach zbiorczych, gdy podatnik w ciągu miesiąca będzie otrzymywał dochody (dywidendy) z różnych źródeł na jeden rachunek papierów wartościowych, aby ułatwićpłatnikowi, tj. prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, przekazywanie informacji o poborze tego podatku na jednym formularzu CIT-7 zwiększono do sześciu liczbę pozycji, w których płatnik  przekazuje podatnikowi informacje o dokonanym poborze podatku. Jeżeli w danym miesiącu liczba pobranych kwot podatku byłaby większa, wówczas płatnik składa kolejny formularza CIT-7 (poz. 2).

CIT-10Z roczna deklaracja.
IFT-2 informacja
IFT-2R roczna informacja.

Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy (np. należności licencyjnych) i w art. 22 ust. 1 ustawy (np. dywidendy).

Obowiązek przekazania przez płatnika podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek

Deklaracja CIT-10Z składana przez płatnika – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Informacja IFT-2 – w terminie 14 dni od dnia złożenia przez podatnika pisemnego wniosku.

Informacja IFT-2R – w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat lub do dnia zaprzestania przez płatnika działalności przed upływem tego terminu.

Płatnik – dokonujący wypłat należności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, wymienionych w:

1) art. 21 ust. 1 ustawy – z tytułu odsetek, należności licencyjnych, świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,2) art. 22 ust. 1 ustawy – z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Złożenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-10Z (art. 26a ustawy).

Przekazanie przez płatnika podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o pobranym podatku na wniosek podatnika (IFT-2) oraz informacji za cały rok podatkowy (IFT–2R) – art. 26 ust. 3-3d ustawy.

CIT-9R roczna deklaracja.

Wpłata podatku od przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasażerów przyjętych w porcie polskim.
Wpłata podatku przed wyjściem statku z portu polskiego lub wpłata zaliczki od przewidywanego przychodu i w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłata różnicy między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki.

CIT-9R – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku

Zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej. Wpłata podatku na podstawie art. 26 ust. 1b ustawy.

Przekazanie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-9R (art. 26a ustawy).

CIT-11R roczna deklaracja.

Wpłata podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niestatutowe, powodujące utratę prawa do zwolnienia.

Wpłata podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku na inne cele niż cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy, w związku z wcześniejszym oświadczeniem, o przeznaczeniu dochodu z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele uprawniające do zwolnienia.

CIT-11R – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku, wydatkujący dochody na inne cele niestatutowe. Wpłata zryczałtowanego podatku (art. 26 ust. 4 i 5 ustawy).
CIT-5 oświadczenie Nie później niż w dniu dokonania wypłaty należności. Podatnicy osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osoby prawnej, którzy składają oświadczenie płatnikom dokonującym wypłat tych należności, o przeznaczeniu tych dochodów (przychodów) na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy. Oświadczenie o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust 1 ustawy, uprawniające do zwolnienia (art. 26 ust. 1a ustawy).
Szczególna dokumentacja podatkowa
W dowolnej formie W terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej może dotyczyć:
1) podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy,
2) podatników dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z tych transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę albo zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową („raje podatkowe”).
Dokumentacja powinna obejmować:
1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
5) wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
(art. 9a ustawy).
Zeznanie za rok podatkowy
CIT-8 – zeznanie roczne
Załączniki; informacje
CIT-8/O  CIT-ST
SSE-R, CIT-BR,  CIT-D, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej.
Do końca 3 miesiąca następnego roku. Zeznanie CIT-8 składają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium RP). Zeznanie CIT-8
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Wpłata podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy).
CIT-8A lub CIT-8BZałączniki:
CIT-ST,  CIT-D, CIT-BR, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej.
Do końca 3 miesiąca następnego roku. Zeznanie CIT-8A i CIT-8B – podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w art. 1a ustawy.

Składający – spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy.

CIT-8A i CIT-8B  Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) przez podatkową grupę kapitałową i wpłacenie podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy).
CIT-CFC Do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane. Złożenie zeznania i wpłata należnego podatku dochodowego (art. 27 ust. 2a ustawy).
Dokumenty bilansowe:
sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finan­sowych,
a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Przekazanie dokumentów bilansowych do urzędu skarbowego (art. 27 ust. 2 ustawy).
Informacja o otrzymanych darowiznach
CIT-D W terminie złożenia zeznania – do końca 3 miesiąca następnego roku. Podatnicy, którzy nie składają zeznania, a otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1f ustawy. Informacja CIT-D o otrzymanych darowiznach składana do urzędu skarbowego w formie samodzielnego formularza (art. 18 ust. 1f ustawy).
Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach
CIT-VC W terminie złożenia zeznania – do końca 3 miesiąca roku następującego bezpośrednio po roku, w którym udziały (akcje) zostały nabyte. Spółki kapitałowe oraz komandytowo-akcyjne, spełniające warunki wskazane w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, które to spółki nabyły lub nabędą udziały (akcje) w 2016 albo w 2017 r. Informacja CIT-VC o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, składana do urzędu skarbowego w formie samodzielnego formularza.
%d blogerów lubi to: